Театральное направление

Образовательная программа объединения по интересам «Фольклорный театр «Варгин»

Паясняльны допіс

У наш час, калі  ў краіне паспяхова ідзе адраджэнне нацыянальнай культуры, ідзе пераацэнка каштоўнасцей, мы ўсё часцей звяртаемся да спадчыны свайго краю, яго гісторыі, культуры. Менавіта там карані беларуса, гісторыя яго роду, скарбонка народнай мудрасці.

У традыцыйнай беларускай культуры важнае месца займае музычнае выканаўства. Традыцыйная музыка мае вялікі патэнцыял дзеля музычна – эстэтычнага  развіцця чалавека, пазітыўнага эмацыйнага ўздзеяння на яго.

Спеўны і музычны фальклор розных еўрапейскіх народаў пешапачаткова уключаў элементы тэатральнага прадстаўлення. Часам цяжка адрозніць – ці гэта музыка, агарнутая ў тэатралізаваныя формы, ці гэта тэатр, выкарыстоўваючый музычныя сродкі выражэння. Некалі, ўсё гэта злучала, сінкрэтызавала першабытнае мастацтва, старажытны фальклор. Але паздней, калі песня і мелодыя пачалі злучацца з аповедам, абрадам, танцам, калі выканаўца браў на сабе ролю апавядальніка ці выступаў як персанаж, узнік фальклорны тэатр. А побач з ім спрадвечна існаваў іншы, звязаны са звычаямі і таму непераходны тэатр чалавечай існасці, абуджаючый да прафессіяналізацыі аматараў, задавальняючый патрэбы сялян.

Народныя гульні, карагоды – старажытныя формы народнай творчасці. Яны цесна звязаны з земляробчай дзейнасцю чалавека, народнай этыкай, з бытам і жыццем сялянства, з навакольным светам. Вытокі вялікай колькасці народных гульняў ляжаць у абрадавай паэзіі. Асабліва многа іх звязана з народным календаром. Шмат гульневых забаў адбываліся на Каляды, Гуканне вясны,  Вялікдзень, Купалле.

Фальклорны тэатр – гэта ў першую чаргу калектыўная творчасць. Выканаўца роляў у фальклорным тэатры павінен быць спеваком, музыкай, танцорам і акцерам адначасова. Таксама, дзеля разумення працэссаў прычынна сэнсавага значэння ў беларускім фальклоры, ён павінен валодаць моцнай тэарэтычнай базай.

Праграма створана на аснове спецыяльнай літаратуры і іншых праграм тэатральнага накірунку: чатырохчастковы курс “Беларусазнаўства” (стваральнікі А.Ю. Лозка, Т.А. Арлова, Л.І. Бойка і іншыя), С.В. Гіпіўс “Акцёрскі трэнінг. Гімнастыка пачуццяў”, А. Ю. Лозка “Беларуская батлейка. Каляндарныя і абрадавыя гульні: дапаможнік для настаўнікаў, выхавальнікаў, кіраўнікоў гурткоў”, А.А. Шагідзевіч “Метадычныя ўказанні па курсу “Сцэнічная мова”,  і іншых. Выкарастаныя матэрыялы адаптаваны для ўмоваў адукацыйна-выхываўчага працэсу на базе установы дадатковай адукацыі.

Вядучыя прынцыпы адукацыі і выхавання, якія дапамагаюць рэалізацыі пэўнай праграмы:

 • асабова-арыентаваны падыход;
 • сістэмнасць;
 • пераемственнасць;
 • прынцып нацыянальна-культурнай асновы.

Асноўная мэта – фарміраванне гарманічнай, думаючай, зацікаўленай у самаадукацыі, актыўнай творчай асобы, апантанай любоўю да сваёй культуры.

Неабходная умова для творчасці – свабода. Але дасягненню пастаўленай мэты будзе дапамагаць вырашэнне пад час усяго срока рэалізацыі праграмы выхаваўчых і развівальных задач. Адукацыйныя задачы размежаваны па гадах навучання.

Выхаваўчыя:

-                     выхаванне актыўнага творчага стаўлення да рэчаіснасці;

-                     авалоданне навыкамі ўзаемаадносін і калектыўнай дзейнасці;

-                     фарміраванне эстэтычнага і мастацкага густу;

-                     выхаванне павагі і зацікаўленасуі да гісторыі і сучаснасці беларускай культуры;

-                     выхаванне патрабавання неперапыннага паляпшэння сваіх навыкаў.

Развівальныя:

-                     фарміраванне уменняў і навыкаў, дазваляючых рэалізаваць творчую інывідуальнасць у дзейнасці;

-                     развіцце навучэнцамі навыкаў акцерскага майстэрства, сцэнічнай мовы, пластыкі народнага тэатра, традыцыйнага музычнага выканальніцтва, тэарэтычных ведаў гісторыі фальклорнага тэатра;

-                     развіццё музычнага слуха, пачуцця рытму;

-                     развіццё фантазыі, крэатыўнасці, вобразнага мышлення.

Звышзадача праграмы – раскрыць творчы патэнцыял кожнага навучэнца ў межах фальклорных артыстычных тыпаў.

Арганізацыйныя ўмовы рэалізацыі праграмы

Удзел у аб’яднанні па інтарэсам “Фальклорны  тэатр-студыя “Варгін” прымаюць навучэнцы старэйшага школьнага і студэнцкага ўзросту.

Галоўны крытэрый набора ў групы – асабістае жаданне вучня атрымаць веды.

1 год навучання.  Заняткіправодзяцца 2 разы ў тыдзень па4гадзіны. Агульная колькасць гадзін  год – 288. Колькасць навучэнцаў у групеад 10-12 чалавек.

2 год навучання. Заняткіправодзяцца 2 разы ў тыдзень па4гадзіны. Агульная колькасць гадзін  год – 288. Колькасць навучэнцаў у групеад8-12 чалавек.

Пры падрыхтоўцы канцэртных праграм і нумароў, пры неабходнасці, група можа быць падзелена на дзве падгрупы.

 

Матэрыяльна-тэхнічнае забяспечанне:

-                     прасторнае памяшканне з добрай звукаізаляцыяй і вентыляцыяй;

-                     належнасць у памяшканні стала для выкладчыка і стульяў (ці скамеяк) для навучэнцаў;

-                     належнасць музычнай апаратуры (магнітафон ці калонкі, ноутбук);

-                     музычныя інструменты;

-                     месца для захоўвання рэквізіту і касцюмаў.       

Санітарна-гігіенічныя нормы:

Абавязковым з’яўляецца саблюдзенне санітарна-гігіенічных нормаў: сваечасовае ўлажнае прыбіранне памяшкання, праветрыванне на перапынках. Адзін раз у месяц – правядзенне размовы аб тэхніцы бяспецы, у тым ліку і пажарнай.

 

Адукацыйныя задачы І года навучання:

 • навучыць удзельнікаў групы асновам акцёрскага майстэрства і сцэнічнай мовы;
 • сфарміраваць базавыя навыкі валодання целам у прасторы;
 • засваенне навучэнцамі правілаў адрознення беларускага і рускага сцэнічнага выаўлення;
 • засваенне навучэнцамі базавых ведаў аб традыцыйнай культуры Беларусі;
 • пастаноўка батлеечнага спектакля.

Вучэбна-тэматычны план І года навучання

Тэма

Тэорыя

Практыка

Усяго

 

Уводзіны

4

-

4

1.

Асновы гісторыі фальклорнага тэатра

40

-

40

2.

Сцэнічная мова

4

44

48

3.

Сцэнічны рух

8

24

32

4.

Акцерскае майстэрства

4

48

52

5.

Традыцыйнае музычнае выканальніцтва

8

48

56

Пастаноўчая праца

-

48

48

 

Выніковыя заняткі

-

8

8

 

Вынік

68

220

288

 

Рэкамендавана, пад час першага года навучання, кожны занятак, нават тэарэтычны, пачынаць з 20-30 хвіліннага моўнага ці акцерскага трэнінгу.

Змест праграмы:

 

Уводзіны.

Галоўная мэта: арганізацыя і структурызацыя навучальнага працэсу.

Правілы паводзінаў на занятках. Інструктаж па тэхніцы бяспекі.

З’яўленне феномена фальклорнага тэатра  з пункту гледжання культурнай антрапалогіі. Вырашэнне арганізацыйных пытанняў, удакладненне цэляў і задач. Выяўленне здольнасцяў і зацікаўленасці ўдзельнікаў.

 1.  Асновы гісторыі фальклорнага тэатра.

Тэорыя. Вытокі народнага тэатра, роля абрадаў у дзейнасці старажытнага чалавека. Беларускі народны каляндар. Зараджэнне музычнага тэатру на тэрыторыі Беларусі. Батлейка як адна з найстаражытнейшых формаў фальклорнага тэатру.  Беларускі народны тэатр 19 – 20 стагоддзяў. Гісторыя тэатральнага касцюма. Беларуская народная інструментальная музыка. Беларускія традыцыйныя строі, шляхетнае адзенне. Агульная характэрыстыка старажытнай беларускай народнай песні. Народны танец.

 1. Сцэнічная мова.

Тэорыя.  Нормы сучаснага беларускага і рускага літаратурнага вымаўлення.

Практыка. Дыкцыя.  Артыкуляцыя галосных і зычных гукаў. Артыкуляцыйны трэнінг. Практычнае засваенне дыкцыі на розных спалучэннях, прыказках, тэкстах. Дыхальны трэнінг. Моўна-галасавы трэнінг. Работа над тэкстамі ў спектаклі.

 1. Сцэнічны рух.

Тэорыя. Асноўныя тэхнікі сцэнічнай пластыкі ў народным тэатры. Тэхніка бяспекі на занятках па сцэнічнаму руху.

Практыка. Пастаноўка паставы. Развіццё мышцаў ног. Практыкаванні для корпуса.  Пластычны трэнінг.  Сцэнічны танец. Традыцыйны беларускі танец. Традыцыйны танец еўрапейскіх краін.

 

 1. Акцерскае майстэрства.

Тэорыя. Тэхнікі развіцця акцёрскіх здольнасцяў.

Практыка. Трэнінг увагі і памяці. Трэнінг уяўлення.  Акцерскі трэнінг. Трэнінг узаемадзеяння з партнерам. Эцюдны метад. Архетыпы народнага тэатра. Тэатр каляндарнай абраднасці. Майстэрства валодання лялькай. Рэпетыцыі спектакляў.

 1. Традыцыйнае музычнае выканальніцтва.

Тэорыя. Азнакамленне з Музычнымі інструментамі беларусаў. Азнакамленне з тэхнікамі гукавыймання пэўнага інструменту.

Практыка. Развіцце пачуцця рытму: рытмізацыя. Развіцце слыху. Дэкламацыя з суправаджэннем шумавых музычных інструментаў. Базавыя навыкі сальфеджыа. Вакальны трэнінг. Каляндарна-абрадавыя спевы. Пазаабрадавыя спевы. Прынцып “Музыка траіста”. Асаблівасці сольнага музычнага выканання. Развучванне матэрыялу. Развіцце пачуцця імправізацыі. Адначасовы пачатак і заканчэнне гучання, гукавы баланс.

 1. Пастановачная праца.

Праца над канцэртнымі нумарамі. Пастаноўка каляднага абрада. Пастаноўка традыцыйнага лялечнага спектакля.

 

Выніковы занятак.

Выніковы занятак праходзіць у форме тэатралізаванага канцэрту.

Прагназуемыя чаканні

 

Па завяршэнні першага года навучання вучні павінны:

ведаць:

 • правілы тэхнікі бяспецы на сцэнічнай пляцоўцы;
 • асноўныя правілы ігры на абраных музычных інструментах;
 • базавыя веды аб традыцыйнай беларускай культуры;
 • спосабы развіцця асабовых здольнасцяў у накірунках акцёрскага майстэрства, сцэнічнай мовы і сцэнічнага руху.

умець:

 • выконваць практыкаванні на паляпшэнні акцёрскіх навыкаў;
 • дзейнічаць у прапанаваных абставінах;
 • працаваць над рэпертуарам;
 • працаваць у калектыве;

Першы год навучання павінен даць:

 • тэарэтычна-практычны падмурак для станаўлення паўнацэнная персоны артыста фальклорнага тэатра;
 • выпрацаваць базавыя мышачна-слухавыя стэрыятыпы, рытмізаваны слых;
 • развучванне базавага рэпертуара ;
 • паляпшэнне эстэтычна-маральнага ўзроўня.

Акрамя атрымання навыкаў сольнага і калектыўнага выканаўства, усе ўдзельнікі змогуць развіць свае непаўторныя асабістыя характарыстыкі. Акрамя гэтага яны змогуць развіць і свае асабовыя рысы характару: працаздольнасць, крэатыўнасць, акуратнасць, уважлівасць, настойлівасць.

 

Адукацыйныя задачы ІІ года навучання

 • навучыць стварэнню яскравых, непаўторных акцёрскіх вобразаў;
 • авалоданне навучэнцамі асноўных навыкаў сцэнічнага руху, сцэнічнай мовы, акцёрскага майстэрства;
 • навучыць асновам групавога музыцыравання;
 • паглыбенне навучэнцамі  ведаў аб традыцыйнай культуры Беларусі;
 • пастаноўка спектакля.

 

Вучэбна-тэматычны план ІІ года навучання

Тэма

Тэорыя

Практыка

Усяго

 

Уводзіны

4

-

4

1.

Гісторыя  фальклорнага тэатра

40

-

40

2.

Сцэнічная мова

4

36

40

3.

Сцэнічны рух

8

24

32

4.

Акцерскае майстэрства

4

36

40

5.

Традыцыйнае музычнае выканальніцтва

8

44

52

Пастаноўчая праца

-

72

72

 

Выніковыя заняткі

-

8

8

 

Вынік

68

220

288

 

Уводзіны.

Галоўная мэта: арганізацыя і структурызацыя навучальнага працэсу.

Правілы паводзінаў на занятках. Інструктаж па тэхніцы бяспекі.

Вырашэнне арганізацыйных пытанняў, удакладненне цэляў і задач. Выяўленне здольнасцяў і зацікаўленасці ўдзельнікаў.

 

 1. Гісторыя фальклорнага тэатра.

Тэорыя. Формы фальклорнага тэатра ў сямейная абрадавасці Беларусі. Драматургічныя тэксты ў традыцыйным тэатры. Драматургічныя тэксты традыцыйнага беларускага фальклорнага тэатра. Лялька ў беларускай абрадавасці. Традыцыйныя строі – асаблівасці крою. Асноўныя швы традыцыйнага беларускага адзення. Значэнне беларускага арнаменту. Гісторыя тэатральнага грыма. Архетыпы народнага тэатра. Семантыка музычных інструментаў.

 

 1. Сцэнічная мова.

Тэорыя. Правіла работы над вершаванымі беларускімі тэкстамі.

Практыка. Работа над вершаванымі беларускімі тэкстамі. Артыкуляцыйны трэнінг. Асваенне чыстагаворак і скарагаворак на беларускай мове. Дыхальны трэнінг. Моўна-галасавы трэнінг. Работа над тэкстамі ў спектаклі.

 1. Сцэнічны рух.

Тэорыя. Тэхніка бяспекі на сцэнічнай пляцоўцы пры выкананне групавых практыкаванняў.

Практыка. Пастаноўка паставы. Развіццё мышцаў ног. Практыкаванні для корпуса.  Развіцце маторыкі рук. Зняцце мышачных зажымаў верхняга плечавога поясу. Пластычны трэнінг.  Кадрылі. Сольны, імправізаваны танец.

 

 1. Акцерскае майстэрства.

Тэорыя. Асновы стварэння сцэнічнага вобраза.

Практыка. Трэнінг увагі і памяці. Трэнінг уяўлення.  Акцерскі трэнінг. Трэнінг узаемадзеяння з партнерам. Эцюдны метад. Тэатр каляндарнай абраднасці. Майстэрства валодання лялькай. Распрацоўка вобразаў.

 

 1. Традыцыйнае музычнае выканальніцтва.

Тэорыя. Эстэтыка імправізацыі ў капэлі.

Практыка. Развіцце пачуцця рытму: рытмізацыя. Дэкламацыя з суправаджэннем шумавых музычных інструментаў. Атработка абраных тэхнік гукавыймання пэўнага інструменту.Традыцыі сярэднявечнай музыкі Беларусі. Развучванне матэрыялу. Вакальны трэнінг. Каляндарна-абрадавыя спевы. Пазаабрадавыя спевы.

 1. Пастаноўчая праца.

Праца над канцэртнымі нумарамі. Пастаноўка спектакля паводле аповесці Я.Баршчэўскага “Шляхціч Завальня або Беларусь у фантастычных апавяданнях”. Пастаноўка каляндарных абрадаў.

 

Выніковы занятак.

Выніковы звнятак праводзіцца ў форме спектакля.

Прагназуемыя чаканні

 

Па завяршэнні другога года навучання вучні павінны:

ведаць:

 • асноўныя этапы гісторыі тэатра на тэрыторыі Беларусі і за яе межамі;
 • адрозненні інтэрактыўнай работы акцёра-аніматара ад сцэнічнай работы драматычнага акцёра;
 • асноўныя этапы работы над роляй.

умець:

 • знаходзіць асаблівасці пэўнага вобраза;
 • выконваць  практыкаванні на развіццё ўзроўню і навыкаў выканальніцкага майстэрства;
 • упэўненна кіраваць лялькамі пад час батлеечнага прадстаўлення;
 • аналізаваць свае навыкі, сваю дзейнасць у рамках калектыўнай творчасці;

Другі год навучэння павінен даць:

 • імправізацыйны навык, імправізацыйны навык у камандзе;
 • навыкі аналізу, ацэнкі і самаацэнкі;
 • валявыя якасці і разнабаковыя здольнасці для далейшага артыстычнага  развіцця.

 

Метадычныя ўмовы рэалізацыі праграмы

 

Адукацыйная праграма разлічана на сінтэзаванне тэарэтычных і практычных ведаў.

Дзеля выхавання ў сферы спецыяльных тэатральных дысцыплін, такіх як акцёрскае майстэрства, сцэнічная мова і сцэнічны рух, у асноўным выкарыстоўваюцца практычныя метады навучання – практыкаванні, трэнінгі, практычная работа.

Метад практыкаванняў з’яўляецца самым распаўсюджаным, максімальна эфектыўным і прыарытэтным сярод  практычных метадаўпа замацаванню ведаў, распрацоўкі навыкаў. Сутнасць яго – паўтарэнне інтэлектуальных і фізічных дзеянняў у працэсе узаемадзеяння настаўніка і навучэнцаў.

Метад практычных работ забяспечвае замацаванне і паглыбенне ведаў і акцерскіх навыкаў. У аснове метаду – практычная дзейнасць навучэнцаў, у выніку якой павялічваецца іх актыўнасць і самастойнасць.

Абапіраясь на метад практычных работ, у працэссе працы выкарыстоўваюць славесныя (растлумачэнне этапаў выканання работы, тэарэтычныя веды, дыялог, размова і іншыя) і наглядныя (фота-  і відэапрэзентацыі, звукавыя прыклады, нотна-музычныя матэрыялы  і іншае) метады адукацыі.

Метад плотных нагрузак прадугледжвае бесперапыннае (у сэнсе безпаўзавае) вядзенне заняткаў,  выкананне аднаго практыкавання паступова пераходзіць у другое. Як вынік гэтага метада выкарыстоўваецца метад паступовага павышэння нагрузак.

На занятках павінны выкаыстоўвацца інтэграваныя формы (чаргаванне тэарэтычнай і практычнай частак), рэпетыцыі, пажадана, формы экскурсіі (лепш за ўсё – наведванне Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту, Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі тэатра і музыкі, асобныя этнаграфічныя экспедыцыі і наведванне помнікаў архітэктуры гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі).

Формы правядзення выніковага занятку – адкрыты занятак у першым паўгоддзі і канцэрт напрыканцы навучальнага года.

Галоўнае – дапамога ў самаразуменні і самавыхаванню акцера: раскрыць і як мага болей распрацаваць свае творчыя магчымасці.

Актыўныя формы пазнавальнай дзейнасці, якія выкарыстоўваюцца на занятках:

-         Абмеркаванне прагледжаных спектакляў, наведанных экспазіцый;

-         Тэатральныя конкурсы і фестывалі;

-         Правядзенне тэматычных вечароў.

Пры рэалізацыі праграмы выкарыстоўваюцца аудыа- і відэа матэрыялы.

Выніковы занятак праводзіцца ў форме канцэрта ці спектакля два разы ў год (дзеля паляпшэння сцэнічных навыкаў).

Спіс літаратуры

Літаратура для выкладчыка:

 1. БНТ. Земляробчы калдяндар: Абрады і звычаі. - 2-е выданне, выпр. - Мн.: Бел. навука, 2003.
 2. Вахромеев, В.А. Элементарная теория музыки: Учебник. – М., Музыка, 1983
 3. Гиппиус, С.В. «Актёрский тренинг. Гимнастика чувств»;
 4.  Курс “Беларусазнаўства” 4 тамы.
 5.  Лаўрухін, У.І., Лаўрухіна, Н.М. Пластычны трэнінг акцёра народнага тэатра. Метадычны дапаможнік. – Мн.: 1990.
 6. Лозка, А.Ю.  Гульні, забавы, ігрышчы – Мн.: Беларуская навука,1996
 7. Лозка, А.Ю. Беларуская батлейка. Каляндарныя и абрадавыя гульни: дапам. Для настащникащ, выхавальникащ, киращникощ гуртощ. – Мн.: 1997.
 8. Мациевская, С.В. Основы обучения предметам театральной направленности. – Мн.: 2009.
 9. Музыкальные инструменты мира /  Пер. С англ. Т.В. Лихач. – М.: Попурри, 2014.
 10. Скорабагатчанка, А.Беларускія народныя музычныя інструменты ХХ стагоддзя: Вучэб. Дапам. – Мн.: Бел. Навука, 2001.
 11. Станиславский,  К.С. Работа актёра над собой.
 12.  Шагідзевіч, А.А. Метадычныя ўказанні па курсу “Сцэнічная мова”. – Мн.: 1989.

 

Літаратура для навучэнцаў:

 1. Гиппиус, С.В. Актёрский тренинг. Гимнастика чувств.
 2. Кох, И.Э. Этикет XVI-XX.
 3. Музыкальные инструменты мира /  Пер. С англ. Т.В. Лихач. – М.: Попурри, 2014.
 4. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве.
 5. Школьников,  Л.М.  Основы сценического грима.

 

 

 

свернуть

Образовательная программа объединения по интересам «Мастерская Впечатлений»

Пояснительная записка

Сфера молодежного досуга, в отличие от досуга других возрастных групп, имеет свои особенности в силу специфических духовных, физических и социально-психологических потребностей. К таким особенностям можно отнести повышенную эмоциональную, физическую подвижность, динамическую смену настроений, зрительную и интеллектуальную восприимчивость. Молодых людей влечет к себе все новое, неизвестное. К специфическим чертам молодости относится преобладание у нее поисковой активности. Сегодня, ввиду возвышения духовных потребностей молодых, роста уровня их образования, культуры, наиболее характерной особенностью молодежного досуга является возрастание в нем доли духовных форм и способов проведения свободного времени, соединяющих развлекательность, насыщенность информацией, возможность творчества и познания нового. Молодежь активна, динамична и привыкла к активному отдыху, поэтому необходимо разрабатывать такие виды досуга, которые бы вовлекали молодежь в различные виды социально-культурной активности.

Творческие занятия способствуют гармоничному развитию личности молодого человека. Поэтому особенно важным представляется своевременное вовлечение детей в творческую деятельность независимо от того, в каком направлении со временем будут развиваться их профессиональные интересы. Сегодня большинство детей проводят свое свободное время за компьютером. Они могут и не подозревать о радости творческих открытий. Это происходит из-за невнимания и недопонимания важности данной проблемы в семье. Объединения по интересам творческой направленности помогают в решении этой актуальной задачи.

Без воспитания эстетически грамотных людей, воспитания с детских лет уважения к духовным ценностям, умения понимать и ценить искусство, без пробуждения у детей творческих начал невозможно становление цельной, творчески активной личности.

Одним из сравнительно новых для нашей республики направлений является участие в театрализованных анимационных программах, сопровождающих туристические экскурсии. В этом случае, к информационной составляющей добавляется возможность погрузиться «живьем» в атмосферу соответствующей эпохи. Такая возможность достигается за счет разыгрывания театрализованных сцен из жизни людей различных эпох, участия в играх, танцах, обрядах рассматриваемого исторического периода. Кроме того, в анимации актер должен работать с людьми, поэтому необходимо обладать харизмой и энтузиазмом, актерскими навыками и физической подготовкой. Современный актер-аниматор, это, по сути, средневековый гистрион, актер синтетического жанра, умеющий делать все и готовый выступать в любом месте. Это непросто, ведь сценой могут оказаться подмостки разрушенного замка или тесное помещение местечкового музея.

Таким образом, становится очевидно, что в основе подготовки актера-аниматора лежит, в первую очередь, подготовка театральная и аниматорская, т.е. умение работать на сцене и умение работать с людьми, вовлекать их в действие.  Именно на это направлено обучение в  интерактивном театре «Мастерская Впечатлений» Актеры-аниматоры должны владеть навыками сценической речи, движения, а также  пантомимы и пластики. Для участия в театрализованных анимационных постановках также необходимы хорошо развитые навыки импровизации, осознанность, быстрота мышления, хорошо развитый эстетический вкус, общая внутренняя культура. Владея искусством сценической речи и движения, молодой человек может передать зрителю с достаточной убедительностью образ героя, «оживить» исторические события. Импровизация помогает глубже понять себя, раскрыть свой внутренний мир, привнести в игру актера большую достоверность и искренность. Не следует забывать и об информации, которую аниматор получает в процессе обучения, ведь каждая программа насыщена историческими фактами и отражает особенности различных эпох, которые далеко не всегда описаны в учебниках по истории.  Таким образом, такой комплексный подход к обучению на сегодняшний день может наиболее полно подготовить актера к жизни на сцене, помочь ему раскрыть себя.

Данная программа разработана на основе «Программы средней образовательной школы с русским языком обучения  музыке и пению, изобразительному искусству, ритмике и танцу, мировой художественной культуре, искусству», утвержденной Министерством народного образования БССР (Минск, «Народная Асвета», 1990г.) А также на основе примерного положения об образовательной программе детского коллектива (объединения по интересам, школы, студии) в учреждении внешкольного образования.

 

Педагогические идеи, ценности, принципы обучения и воспитания

Театральное искусство - действенное средство для воспитания активной личности. Привлекая учащихся к театральному искусству, мы тем самым передаём им большой эстетический и культурный опыт, накопленный человечеством. Занятия театральным искусством доставляют детям радость, создают положительный эмоциональный настрой. В процессе занятий у учащихся развивается фантазия, образное мышление, способность к таким мыслительным операциям, как анализ и синтез, сравнение, обобщение и т.д. Знания о театре, навыки творческой деятельности, приобретённые на занятиях, способствуют развитию интереса, любви к искусству, потребности в художественно-творческой деятельности. Открытие в себе неповторимой индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в творчестве, в общении с другими.

Театр интерактивных анимационных программ – это творческая лаборатория, где каждый учащийся может выразить свой внутренний мир, понять ценность общения с людьми и испытать удовлетворение от самореализации. Нестандартно организованные занятия проходят всегда интересно, живо, учащиеся проявляют большую активность. Такие занятия позволяют создать условия для максимального раскрытия творческого потенциала каждого. Совместная творческая деятельность педагога и учащихся способствует установлению открытых, доверительных взаимоотношений. Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, более насыщенной эмоционально и информационно.

Принципы обучения и воспитания: личностно-ориентированный подход, системность, преемственность, принцип национально-культурной основы обучения и воспитания.

Личностно ориентированный подход. Принцип личностного подхода предлагает помощь педагога воспитаннику в осознании себя личностью, в выявлении своих возможностей, становлении самосознания, самоопределения, самореализации и самоутверждения.

 Системность. Все знания, получаемые учащимися, систематизированы от простого к сложному, от главного к второстепенному, от общего представления к достаточно детальному изучению и приобретению навыков использования полученного знания (опыта). Недостающие умения и навыки восполняются по ходу обнаружения пробелов в процессе занятий.

Преемственность. После изучения основ актерского мастерства задания усложняются. Освоить последующие задания гораздо легче на базе предыдущих. На втором и третьем  году акцент сделан на переход количественных наработок в качественные (постановка интерактивных театрализованных программ и спектаклей).

Принцип национально-культурной основы обучения и воспитания. Понятие «личность» является исторически конкретным. Каждое общество формирует присущий ему тип личности. В процессе занятий в объединении по интересам обращается особое внимание на культурные традиции белорусского народа. Сюжеты белорусской мифологии становятся основой для сюжетов анимационных программ. Старинные предания, легенды об исторических событиях вдохновляют на создание  сценических образов, связанных с культурой белорусов.

Цель: развитие творчески активной личности, приобщение учащихся к мировой театральной культуре, к белорусской истории и культуре.

Достижению поставленной цели будет способствовать решение в течение всего срока реализации программы воспитательных и развивающих задач:

Задачи:

образовательные:

-       ознакомить учащихся с историей театра и его видами;

-       ознакомить с особенностями разных видов театров (для группы 1-го года обучения);

-       ознакомить с театральной терминологией, устройством зрительного зала и сцены;

-       ознакомить с классическими и современными произведениями в различных областях искусства: театр, литература, музыка, хореография;

-       ознакомить с техниками сценического движения, танца, словесного творчества, построения этюдов;

-       ознакомить кружковцев с методикой работы над образом (ролью);

-       ознакомить со структурой театральной постановки и последовательностью работы над ней;

-       ознакомить с методами работы со зрителями в непосредственном контакте;

-       ознакомить с принципами подготовки интерактивных театрализованных программ;

воспитательные:

-         сформировать творческий коллектив, увлечённый театральным искусством;

-         прививать культуру общения и правила этики в процессе обучения и выполнения работ;

-         воспитывать глубокий и устойчивый интерес к искусству, помогая решению проблемы свободного времени;

-         воспитывать творческий подход к любой работе;

-         воспитывать человека, ценящего искусство, ценящего национальные традиции;

развивающие:

- развивать такие качества как наблюдательность, аккуратность, настойчивость;

-         развивать природные способности и склонности каждого учащегося;

-         развивать эмоциональность, творческую активность и инициативу;

-         развивать способность глубоко ощущать и передавать свои чувства актерским мастерством;

-         развивать культуру художественного восприятия;

-         развивать умение поддерживать культуру общения в коллективе.

Педагогические задачи реализуются путём:

-         обучения учащихся на занятиях;

-         участия в творческих мастерских, мастер-классах (совместно с другими учащимися);

-         посещения спектаклей белорусских театров;

-         участия в районных, городских, республиканских конкурсах;

-    организации и проведения праздников, дней именинников в объединении по интересам.

 

Организационные условия реализации программы

 

Программа рассчитана на учащихся старших классов общеобразовательных школ, студентов средних и высших учебных заведений, работающую молодежь.

          Общее количество часов для первого года обучения-  288 часа.

Периодичность проведения занятий -   3 раза в неделю.

Продолжительность одного занятия – 2-4 часа.

Нормы наполняемости группы:  12-15 учащихся в группе первого года обучения.

Формы организации учебно-воспитательной деятельности: групповая и мелкогрупповая.

Работа в данном объединении по интересам способствует самовыражению и самоутверждению, так как именно в группе воспитанники получают возможность выявить и реализовать свои внутренние ресурсы. В группе учащиеся получают поддержку старших и сверстников, а это необходимо для преобразования положительных качеств и гармонизации личности.

Для реализации программы необходимо выполнение санитарно-гигиенических норм:

-         просторное, хорошоосвещённое помещение;

-         наличие шкафов для хранения костюмов и реквизита;

-         наличие аптечки;

С учащимися регулярно проводится беседа по ТБ и охране труда, по правилам дорожного движения, по противопожарной безопасности.

         Ресурсное обеспечение включает: реквизит для проведения тренинга по сценическому фехтованию и другие материалы.

Учебно - тематический план

 

Наименование темы

Теория

Практика

Всего

 

Вводное занятие

2

 

2

2

Сценическое движение

6

36

42

3

Элементы актерского мастерства

и работы на сцене

10

40

50

4

Освоение сценической речи

8

46

54

5

Основы интерактивной работы

со зрителем

9

34

43

6

Основы подготовки интерактивных программ

12

26

38

7

Работа над созданием  интерактивных программ

9

42

51

8

Выступления с программами

 

6

6

 

Итоговое занятие

2

 

2

 

Итого:

58

230

288

 

 

 

Содержание программы

  Вводное занятие.

На первом занятии проводится организационная беседа, на которой обсуждаются ожидания пришедших участников, сообщается направленность деятельности объединения по интересам, требования, предъявляемые к участникам: форма, правила поведения на занятиях, правила поведения в центре творчества и в зале. Объясняется техника безопасности. Проводятся игры, способствующие лучшему знакомству и сближению участников. Для старших учеников правила поведения в зале, правила совместной работы и правила общения в коллективе могут быть выработаны совместно, при помощи соответствующих методик.

 

 1. Сценическое движение.

Теория. На первом этапе происходит ознакомление педагога с двигательными данными каждого ученика: свобода движения в целом, свобода движения каждого из основных центров (голова-шея, плечи, локти, кисти, бедра, колени, ступни); способность двигаться в разных ритмах, на разных уровнях (нижний, средний, верхний); координация движений, изучается гибкость тела назад и вперед. На основе первоначальных наблюдений подбираются необходимые игры и упражнения как для общей разминки, так и для развития пластики и гибкости. Затем в игровой форме проводится ознакомление с возможностью изолированного движения различными центрами; движения в различных ритмах и на различных уровнях, объемах пространства; уделяется внимание осознанности своих движений, ощущений в теле, интерпретация положений тел в пространстве, взаимосвязи чувств и  телесных поз, исследуется «язык тела».

На практике работа проходит в несколько этапов:

На первом этапе используются:

-       Игры и упражнения, способствующие максимальному раскрепощению тела и развитию подвижности тела: «Напряжение – расслабление», «Крокодил», «Абракадабра» и т.д.

-       Упражнения на развитие координации движений; на развитие навыка совершения простых скоординированных движений в малых и больших группах; упражнения на освоение пространства («камень – ножницы – бумага», вращения рук с отставанием, движения частей тела в различных друг от друга ритмах, баланс).

-       Упражнения, подготавливающие к осознанному использованию на сцене различных центров тяжести и управлением телесными инерциями.

На следующих этапах изучается качество движения, инициируемое музыкой, внутренним или внешним импульсом, созданным образом. Уделяется большее внимание осознанности движения и возникающих при движении чувств, образов, ощущений.

-       Детальное изучение работы суставов (руки, ноги, корпус).

-       Развитие умения устанавливать связь между положениями тела в пространстве и внутренними ощущениями и чувствами («Скульптор и глина», «Музыкант и музыкальный инструмент», «Скульптура в группе» и т.д.).

-       Работа с характерами и персонажами (упражнения, требующие наблюдения за двигательными особенностями объектов, передача этих особенностей, создание собственного двигательного характера).

-       Проводятся занятия по сценическому фехтованию  в контексте специфики аниматорской работы.

-       Увеличивается количество упражнений, связанных с координацией движения, осваиваются элементы жонглирования.

 

 1. Элементы актерского мастерства и работа на сцене.

Теория. Важным для актера является умение концентрироваться, удерживать внимание, удерживать образ, развитое воображение, умение свободно себя чувствовать на сцене и в непредвиденных обстоятельствах, чувствовать партнера.

На практике:

-       Освоение навыка концентрации внимания на предмете, партнере.

-       Освоение навыка взаимодействия с партнером, предметом («ветерок–листик», «импульс», «марионетка»).

-       Упражнения на развитие дыхания, голоса. Синтезированные упражнения на развитие движения, голоса, речи («Звуковой мячик», «Звуковой суп», скороговорки, кричалки).

-       Игры и упражнения на тренировку слаженного взаимодействия группы («Числа», «Мячи»).

-       Усвоение конструкционного и композиционного мышления («барельеф», построение групповых сценических статических и динамических композиций).

 

 1. Освоение сценической речи.

Основная цель – это освоение навыка сценической речи. То есть овладение навыком четкой и однозначной передачи заранее определенного смысла посредством интонации и голосовых средств.

Теория. Предусматривается  ознакомление с упражнениями на артикуляцию, дикцию (усложнение букво- и словосочетаний, появление труднопроизносимых текстов).

На практике:

-       «Пыхтение» – упражнения на развитие дыхательной системы, а также на синхронизацию движения и речи.

-       Буквосочетания и скороговорки – упражнения на тренировку дикции и силы звука.

-       «Звуковой суп» – упражнение на расслабление  горловых мышц, раскрытие силы звучания голоса.

 

 1. Основы интерактивной работы со зрителем.

Теория. Интерактивная работа со зрителем предполагает возможность, находясь среди любого количества людей, свободно, без заданной схемы, общаться с ними, предлагая выполнить различные действия (игры, конкурсы и т.п.) согласно тематике программы или спектакля.

На практике:

-       Осознание критериев: повышенная коммуникабельность, вежливая настойчивость, харизматическое поведение.

-       Освоение техники проведения различных игр и конкурсов.

 

 1. Основы подготовки театрализованных  интерактивных программ

Теория. Ознакомление учащихся с  принципами подготовки интерактивных программ: определение идеи и сюжета программы, подготовка сценария, подбор костюмов и реквизита, подбор и подготовка интерактивных действий с упором на генерирование новых форм и идей.

 На практике:

- анализ предложенных учащимися идей программ.

- анализ предложенных сценариев программ.

- постановка интерактивных программ.

- анализ анимационных программ других коллективов.

 1. Работа над созданием интерактивных программ.

Теория. В процессе обучения учащиеся получают навыки пантомимы, сценической речи, актерского мастерства, импровизации, работы с публикой, которые будут находить отражение сначала в индивидуальных этюдах, а затем и в общих театрализованных постановках, спектаклях.

На практике:

 инсценировки малых литературных форм (стихи, рассказы, скороговорки, поговорки), а затем, с повышением уровня мастерства студийцев, планируется поставить спектакль (интерактивную театрализованную программу).

 

 1. Выступление с интерактивными программами.

 Для закрепления навыков, полученных во время обучения, учащиеся показывают одну или несколько программ для зрителей. Кроме того, учащиеся могут выступать в роли аниматоров на различных мероприятиях (проводят игры, конкурсы, создают визуальное оформление, используя свои образы)

 

Итоговое занятие.

Предварительная работа: совместно с учащимися продумать и составить оригинальный план проведения итогового занятия.

Теория: Подведение итогов работы объединения по интересам за прошедший год: анализ и оценка проделанной работы,  указание достоинств и недостатков, анализ выполнения поставленных задач, учебной программы, определение перспектив выбора профессии, тесты на уровень актерского мастерства. Определение задач для летнего творчества  и планирование летнего отдыха учащихся.

На практике:

Мини - «капустник».

Проводится показ театрализованной интерактивной программы (спектакля).

 

Прогноз результативности

 

 К концу первого года обучения учащиеся должны:

знать:

 • элементы актерского мастерства, способы работы над  сценической речью;
 • иметь представление о работе над ролью;

уметь:

 • придумывать и проигрывать этюды с реальными и воображаемыми предметами, этюды на простейшие темы;
 • наблюдать и передавать речевые и пластические характеры;
 • создавать, описывать и преподносить зрителю  небольшие образы по выбору.

 

Пластика, сценическое движение с элементами сценического фехтования, импровизация:

 • выполнять простые упражнения на координацию движений, координацию движений в группе;
 • в движении передавать характер и настроение музыки, персонажа, истории;
 • выстраивать ассоциативные ряды, образы, возникающие при создании пластических импровизационных скульптур, танцев, этюдов, уметь описывать их словесно или создавать по мотивам впечатлений небольшие эссе, словесные зарисовки;
 • гармонично взаимодействовать в паре, в малой группе;
 • наблюдать и передавать двигательные характеры;

            Постановка спектакля или отдельного номера:

 • работать над детализацией персонажа (от движений и слов до костюма и грима).
 • работать со зрителем вне сцены, проводя различные интерактивные действия.

 

 • уметь придумать сценарий полноценной интерактивной программы.

 

Планируемый репертуар:

 1. З гумарам пра гонар (интерактивная новогодняя программа).
 2. Пачварскія выпрабаванні  (интерактивная программа).

 

Методические условия реализации программы

 

Программа объединения по интересам “Мастерская Впечатлений” направлена на получение учащимся знаний и умений, позволяющих реализовать себя на сцене, а также на создание условий для дальнейшего развития своего творческого потенциала. Уровень актерского мастерства зависит как от таланта и способностей учащегося, так и от  его желания и стремления к самовыражению. Задача руководителя - развивать  имеющиеся очевидные и способности учащихся, выявлять их потенциальные возможности, прежде всего путём наблюдения, и на их основе строить обучение, последовательно ведя к овладению основами мастерства актера. На протяжении  обучения в кружке, под влиянием систематических  занятий происходят перемены в представлениях учащихся о театре и собственных возможностях владения голосом и телом. Работа с различными формами театрального искусства расширяет сферу возможностей кружковца, обеспечивает его раскрепощение.

Теоретический курс предполагает углубленное изучение различных образцов театрального искусства как в записи, так и «вживую», посещая спектакли и выступления мастеров.

Практический курс предполагает ознакомление и приобретение навыков владения основными техниками театрального искусства. А в дальнейшем, - использование приобретённых навыков в реальных выступлениях.

 В ходе каждого занятия можно отследить общую схему построения работы с учащимися. Это – получение новых знаний и навыков, закрепление пройденного. Рассказ, объяснение нового материала. Напоминание ТБ и правильности обращения с материалами и инструментами. Обращение к вспомогательным источникам: методическим таблицам, репродукциям, работам из методического фонда, литературным отрывкам, музыкальному сопровождению. Беседа с учащимися по ходу занятия. Анализ работы  на различных этапах их выполнения и в конце занятия. Анализ готовых работ, активное обсуждение. Непосредственно практическое выполнение задания. Каждое задание – это упражнение, которое помогает освоить и закрепить полученные знания. По мере выполнения задания некоторые наиболее важные моменты теории повторяются. Перед окончанием занятия важно вспомнить вместе с кружковцами интересные моменты сегодняшнего занятия, отметить приподнятое настроение в коллективе, подчеркнуть успехи учащихся. Для реализации программы выбраны следующие методы обучения и воспитания:

     

   наглядные:

-          объяснительно-иллюстративный;

  практические:

- этюды, сценки;

-         упражнения;

-         постановки, мини-спектакли, создание ситуаций успеха;

словесные:

-         наблюдение,

-         рассказ,

-         беседа.

Способы организации педагогического взаимодействия, приёмы включения учащихся в творческий процесс: создание условий для творчества, благоприятной атмосферы, установление коммуникации в педагогическом процессе; создание особого психологического климата в  коллективе, способствующего  свободному обмену мнениями, проявлению инициативы и индивидуальности, формированию чувства внутренней свободы.

Методы диагностики личностного развития учащихся:

-         наблюдение;

-         анкетирование;

-         беседа;

-         сравнение и анализ  актерских работ; анализ уровня работ после выступлений.

Виды и формы контроля освоения программы:

-         текущий (вопросы по теории и практике после изучения каждого раздела программы);

-         итоговый (в конце учебного года проводится итоговое занятие).

Формы итогового занятия - традиционная (коллективное творческое дело):

-         викторина по теоретическим вопросам;

-         просмотр фото и видео выступлений кружковцев;

-         мастер-классы для учащихся младших годов обучения, проводимые кружковцами старших годов обучения.

 

          Интернет – ресурсы:

 

http://www.teatr-obraz.ru/

 

http://teatr.alfaspace.net/

АУДИО-материалы:

 

песни из  кинофильмов, записи белорусских народных песен, связанных с традиционными праздниками, музыкальные фрагменты классических произведений, музыкальные произведения современных групп, работающих в жанре средневековой музыки, таких как  «Ирдорат», «Старый Ольса» и др.

 ВИДЕО - материалы: записи различных спектаклей, кинофильмы  на историческую тему, записи мастер – классов по сценическому движению, пластике и сценическому бою.

Наглядный и дидактический материал:

- индивидуальные карточки с упражнениями по теме, фото и видео работы выдающихся актеров.

- учебная литература по теме «Развивающие театральные игры», «Основы актерского мастерства».

Литература

 

Литература для педагога:

         1.Кох И.Э. Основы сценического движения. – Лань: Планета музыки,

           2.Карпов. Уроки сценического движения. – http://www.krispen.narod.ru/knigi.html

3.Станиславский К.С. Работа актера над собой. Т 3.

          4.Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. –

5.Немировский А. Пластическая выразительность актера. –http://www.krispen.narod.ru/knigi.html.

6.Малахова И.А. Развитие личности. Способность к творчеству, одаренность, талант. – Минск. – «Беларуская навука», 2002.

7. «Мастацкая адукацыя i культура» за 2010-2011 г.г.;

8. «Минская школа сегодня» за 2010г.

Литература для учащихся:

1.Моя жизнь в искусстве.   К. С. Станиславский.

2. Голос и актер.   С. Бери.

          3. Азбука театра.  Ю. Алянский.

          4.100 великих актеров.  И. А. Мусский.

          5. Сценическое перевоплощение.  Э. Бутенко.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

Образовательная программа объединения по интересам «Гамаюн»

Поясниnельная записка

Современное общество переживает нелегкие времена во всех сферах деятельности. Особенно кризис общества заметен в социальной и духовной жизни. Средства массовой информации утратили авторитет служения истине, нравственности, культуры речи. В этом потоке живут наши дети, поглощая эту информацию и усваивая, порой, не самые лучшие ценности и принципы. Всем, к сожалению, ясно видно, что дети потеряли интерес к книге, к хорошей литературе, заменив это компьютером и телевизором. Хочется надеяться, что это временное явление, и общество найдет все-таки более нравственные ориентиры в духовном развитии общества, и главное, подрастающего поколения. Посильную задачу в это благородное дело могут внести и занятия с детьми художественным чтением.

Художественное чтение – творческое воплощение литературного произведения в действенном звучащем слове. Оно способствует приобщению к хорошей литературе, формированию художественного вкуса, расширению кругозора, воспитанию нравственных качеств и, в конечном счете, духовному обогащению личности.

Отличительные особенности программы

В настоящее время существует немало программ и учебных пособий и по развитию речи (Н.В. Новоторцевой), сценической речи (Е.А. Ларионовой, Цыгановой О.Н.) , культуре речи (И.П. Козляниновой), риторике (Юркин В.А.), искусству речи (Н.П. Вербовая, О.М. Головина, В.В. Урнова) и ряда других авторов. В каждой из этих программ и пособии уделяется определенное внимание основным разделам художественного чтения: технике речи (дикция, дыхание, голос, орфоэпия) и работе над художественным текстом. Но каждый автор программы или учебного пособия решает поставленные задачи в соответствии с поставленной целью. У одних авторов (Н.П.Вербовая, О.М. Головина, В.В. Урнова) – целью является профессионализация студентов театральных Вузов, для других (Н.В. Новоторцева) – привлечение внимания учителей, родителей к повышению культуры речи школьников, расширить их знания о языке и его лексике, пополнить словарный запас. В программе О.Н.Цыгановой «Сценическая речь» (с учетом особенностей детского голосообразования) особое внимание уделяется особенностям развития детского голоса и различия детской и подростковой психологии.

Отличительными особенностями программы «Художественное чтение» являются: взаимосвязь и подчинение основных разделов программы главному разделу – воплощению художественного произведения в звучащем слове.

Искусство художественного чтения – искусство публичное и чтобы иметь право выступить перед слушателями, необходимо воспитать в себе необходимые качества и иметь определенные навыки и умения, необходимо среди моря литературы выбрать то произведение, которое созвучно исполнителю и актуально для сегодняшнего слушателя, глубоко прочувствовать и понять его, и только тогда донести все это до слушателя.

Другой отличительной особенностью является методика образовательного процесса. У каждого педагога, реализующего подобные программы, содержанием является овладение искусством художественного чтения, но результаты бывают разные, потому что подходы к раскрытию творческого потенциала ребенка у каждого свои. Их порой трудно описать, это зависит от той, иногда неуловимой ниточки, связывающей педагога и ребенка, стиля общения и доверия между ними, терпения в достижении результата, учета индивидуальных особенностей ребенка.

Таким образом, программа «Художественное чтение» разработанная педагогом Селивановой Р.Т. на основе примерной программы с таким же названием Т.Ф.Завадской, Н.Н.Шевелева, М.Р.Перловой, выпущенной в 1981 году, модифицирована с учетом современных требований и имеет художественно-эстетическую направленность.

Цель и задачи программы.

Цель: обучение основам художественного чтения и воспитание любви к чтению художественной литературы, развитие творческого потенциала для более глубокого понимания литературного произведения и его сценического воплощения в звучащем слове.

Задачи:

Образовательные:

-обучить основам художественного чтения;

-обучить технике речи: дикция, дыхание, голос;

-обучить анализу литературного произведения;

-обучить логическому разбору текста;

-обучить элементам актерского мастерства;

-обучить воплощению художественного произведения в звучащем слове.

Воспитательные:

-воспитывать умение работать в коллективе, уважительно относиться друг к другу;

-воспитывать ответственность за результат своей и коллективной работы;

-воспитывать самостоятельность в выборе репертуара;

-воспитывать свой личностный взгляд на окружающий мир, взаимоотношения людей, гражданскую позицию.

Развивающие:

-развивать ассоциативное образное мышление;

-развивать внимание, фантазию и воображение;

-развивать и формировать художественный вкус;

-развивать эмоциональную сферу.

Организационные условия реализации программы.

Программа рассчитана на 1 год обучения. В объединении занимаются учащиеся младшего и среднего школьного возраста от 9 до 14 лет. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа – всего 4 ч в неделю, 144 часа в год. Наполняемость группы 12-15 человек.

Формы и режим занятий.

Занятия проходят в различных формах: занятия в учебном классе, выступления на различных площадках, внутренние конкурсы, участие в конкурсах различного уровня, экскурсии в музеи и выставки, посещение театров и литературных концертов.

Материально-техническое обеспечение включает следующее:

- учебный кабинет должен быть оборудован столом для преподавателя, стульями (скамейками) для учеников;

- учебный кабинет должен быть снабжён компьютером;

- часть занятий необходимо проводить на большой сцене, где имеется звуковое оборудование, 2-4 микрофона.

Соблюдение санитарно-гигиенических норм:

- учебный кабинет должен быть оборудован техническим уголком с маркированным инвентарём (ведро для пола, швабра для пола, ветошь для влажной уборки, ветошь для пола) для  уборки учебных помещений перед занятиями;

- окна и форточки учебных кабинетов должны легко открываться для проветривания;

Соблюдение норм пожарной безопасности:

- учебные кабинеты должны быть снабжены противопожарными извещателями и вентиляционными шахтами;

- розетки, выключатели и световые приборы в кабинетах должны быть в исправном рабочем состоянии с табличками обозначения напряжения;

Соблюдение норм технической безопасности:

- техническое оборудование (столы, стулья, шкафы, стеллажи, вешалки, зеркала и др.), а также реквизит (мячи, кубы, гимнастические палки и др.) – должны быть в исправном состоянии.

 

Учебно-тематический план

№ п/п

Наименование темы (раздела)

Количество часов

теория

практика

всего

 

Вводное занятие.

История развития жанра художественного чтения.

2

-

2

Техника речи. Дикционные упражнения.

2

6

8

Дыхательные и голосовые упражнения.

2

6

8

Элементы актерского мастерства: внимание, воображение.

2

15

17

Работа над текстом литературного произведения. Логический разбор текста. Основная мысль произведения.

4

10

14

Пересказ текста своими словами с учетом основной мысли.

-

15

15

Основы сценического движения. Пантомима.

-

9

9

Игры. Упражнения. Этюды. Импровизации.

4

20

24

Художественное чтение литературного произведения.

-

25

25

Внутренний конкурс за полугодие.

-

2

2

Участие в городских конкурсах, концертной и культурно-досуговой деятельности.

-

10

10

Экскурсии в музеи и выставки, посещение театров и литературных концертов.

-

8

8

 

Итоговое занятие. Творческий  отчетный концерт с наработанным репертуаром (2-4 произведения различного жанра).

-

2

2

         Итого:

21

123

144

 

Содержание программы

 

Вводное занятие

        Ознакомление с программой, знакомство с участниками объединения, выявление их творческих способностей. История развития жанра художественного чтения. Беседа по правилам ТБ, ППБ и ПДД, и правилам культуры поведения и общения во время занятий.

Тема 1. Техника речи. Дикционные упражнения.

Теория. Знакомство с понятием «техника речи». Техника речи как основа звучащей речи. Требования к технике речи.

Практика.Артикуляционная гимнастика.Освобождение голоса. Упражнение по расширению диапазона голоса, развитию гибкости, звучности, выносливости с использованием текстов. Расширение динамического диапазона речевого голоса. Артикуляционная гимнастика (упражнения для губ, языка, челюсти). Артикуляция гласных и согласных звуков. Упражнения на координацию речи и движения. 

Методические рекомендации:От изучения и приобретения технических навыков (дыхание, дикционная чистота, четкая артикуляция отдельных звуков и т.д.), учащиеся овладевают творческими – яркой выразительностью, эмоциональностью и индивидуальной манерой речевого общения.

Тема 2. Дыхательные и голосовые упражнения.

Теория.Речевое и жизненное дыхание: отличия. Виды дыхания. Голос и его возможности. 

Практика. Дыхательные упражнения. Игры, развивающие дыхание и голос. Упражнения для развития управления своим голосом и артикуляцией, интонацией, работа со звуками, сложными звукосочетаниями, скороговорками.

Методические рекомендации: использование упражнений для дыхания и голоса, полезны не только для профилактики простудных заболеваний, бронхитов и синуситов, они обучают ребенка правильному дыханию и использованию голоса. 

Тема 3. Элементы актерского мастерства: внимание, воображение.

Теория. Элементы творчества К.С. Станиславского: воображение, внимание, способность к общению, чувство правды, эмоциональная память, чувство ритма, техника речи, пластика.

Практика. Игры и упражнения, развивающие внимание и воображение; с предметами и без предметов; индивидуальные и групповые.

Методические рекомендации: Развивать у учащихся способность  управлять своим вниманием. Стимулирование творческой активности и воображения. Учитывать возрастные и психологические особенности учащихся.

Тема 4. Работа над текстом литературного произведения. Логический разбор текста. Основная мысль произведения.

Теория. Литературные произведения: стихотворение, басня, рассказ. Знаки препинания, грамматические паузы, логические паузы логические ударения.

Практика.Логический разбор текста и определение  основной мысли произведения. Определение завязки, кульминации и развязки произведения. Анализ отдельного эпизода, характеристики героя, групповой характеристики героев, сравнительная характеристика двух героев, двух произведений, анализ художественной детали (портретной, пейзажной и т.д.).

Методические рекомендации: при работе над текстом, используются произведения, знакомые учащимся, и затем новые произведения.

Тема 5.  Пересказ текста своими словами с учетом основной мысли.

Практика. Индивидуальная и групповая работа над басней, стихотворением, рассказом с дальнейшим пересказом текста.

Методические рекомендации: Учитывать возрастные и психологические особенности учащихся.

Тема 6. Основы сценического движения. Пантомима.

Практика. Выполнение упражнений на развитие физического аппарата, на  укрепление и развитие мышц и суставов, развитие гибкости, ловкости, подвижности. Развитие у учащихся: чувство баланса; чувство координации; чувство скорости; чувство инерции; чувство напряжения; чувство расслабления. Пантомима: мысли и чувства передаются без слов, исключительно движениями тела, жестами и мимикой.

Методические рекомендации: В зависимости от подготовки учащихся упражнения могут варьироваться и усложняться. Обращать внимание учащихся на безопасность при выполнении упражнений.

Тема 7. Игры. Упражнения. Этюды. Импровизации.

Практика. На занятии используются игры и упражнения на сплочение коллектива, умение работать в команде. Учащиеся учатся выполнять простые этюды и импровизации: изображать животных и птиц; предметы и явления.

Методические рекомендации: Учитывать возрастные и психологические особенности учащихся. Сотрудничать со СПС Центра.

Тема 8. Художественное чтение литературного произведения.

Практика. Просмотр видео и аудиозаписей художественного чтения с участием детей. Освоение навыков художественного чтения стихов, басен, отрывков из рассказа.

Методические рекомендации: Обращать внимание учащихся на голос, дикцию, движения тела во время чтения произведения.

Тема 9. Внутренний конкурс за полугодие.

Практика. По окончанию полугодия проводится внутренний конкурс среди учащихся, с прочтением лучшего литературного произведения, со зрительской аудиторией родителей детей.

Методические рекомендации: Привлечение родителей к подготовке учащегося во внутреннем конкурсе.

Тема10. Участие в городских конкурсах, концертной и культурно-досуговой деятельности.

Практика. Поиск и участие в конкурсах, концертной и культурно-досуговой деятельности, наиболее подготовленными учащимися, готовыми выступать перед зрителями.

Методические рекомендации: Индивидуальная работа с учащимися. Привлечение родителей к подготовке учащегося во внутреннем конкурсе.

Тема 11. Экскурсии в музеи и выставки, посещение театров и литературных концертов.

Практика. Посещение музеев и выставок, театров и литературных концертов в течение года.

Методические рекомендации:  Инструктаж учащихся о ПБ и  ПДД перед каждым выездным мероприятием.

Тема 12. Итоговое занятие. Творческий  отчетный концерт с наработанным репертуаром (2-4 произведения различного жанра).

Практика. Отработка выступления, репетиция на сцене . Творческий  отчетный концерт с наработанным репертуаром (2-4 произведения различного жанра). Методические рекомендации: работа с учащимися. Привлечение родителей к подготовке учащегося во внутреннем конкурсе.

Прогноз результативности:

 

К концу обучения учащиеся должны

знать:

- что входит в понятие «художественное чтение»

- что входит в понятие «техника речи»;

- основные дикционные упражнения;

- основные дыхательные упражнения;

- основные голосовые упражнения;

- элементы актерского мастерства: внимание, воображение.

- основные принципы работы над текстом литературного произведения;

- что такое логический разбор текста;

уметь:

- правильно выполнять артикуляционную гимнастику;

- выполнять основные дикционные упражнения;

- выполнять несколько дыхательных упражнений;

- посылать звуки в соответствии с заданным расстоянием;

- объяснить заголовок текста;

- определить основную мысль произведения с помощью педагога;

- пересказать текст своими словами с учетом основной мысли и рассказывать слушателям (а не читать);

- выразить в чтении свое отношение к событиям и героям произведения;

- подготовить к творческому отчету 2-4 произведений различного жанра.

 

Методическое обеспечение реализации программы:

 

Несмотря на то, что программа состоит из нескольких разделов, в образовательном процессе используется комплексный подход, то есть, на каждом занятии изучаются темы из разных разделов.

Примерная структура занятия:

- упражнения на активизацию внимания;

- словарная, речевая, дыхательная разминка;

- основная тема (теория и практика);

- упражнения. Этюды. Импровизации;

- обсуждения;

- коллективные игры;

- обсуждение занятия и его итоги.

 

Основные принципы образовательного процесса:

- создание положительного психологического климата в группе;

- работа со всем коллективом и индивидуально.

- учет возрастных особенностей детей, их интересов и возможностей;

- использование игровых технологий.

- принцип постепенного освоения материала от простого к сложному и овладения умениями и навыками;

- создание условий для проявления инициативы и самостоятельности;

- система постоянного обсуждения работ друг друга, умение слушать и анализировать, адекватно воспринимать критику, как со стороны детей, так и педагога.

Во время обучения педагогу необходимо донести до сознания детей и дать понять, что слово может грустить, смеяться, жалеть, сомневаться, как живое существо, что ближе эмоциональной природе ребенка. Задача  педагога – разбудить эмоциональную сферу ребенка, чтобы он впоследствии мог откликаться на более тонкие и сложные понятия и жизненные события.

Занятия художественным чтением строятся на основе всестороннего, детального анализа литературного произведения и творческого освоения его содержания. В процессе работы над литературным произведением необходимо помочь ребенку в доступной степени усвоить, что автор хотел выразить данным произведением, какие средства для этого использовал и что нужно выявить в чтении; педагог помогает выработать у читающего верное и активное отношение к фактам, явлениям и картинам природы и героям произведения, и что самое важное, воздействовать на слушателя в соответствии с основной мыслью автора и исполнительскими задачами чтеца.

Художественное чтение неразрывно связано с актерским мастерством, поэтому в программу введен раздел «Элементы актерского мастерства». Речь, голос даны человеку для выражения мыслей и чувств, воздействия на других людей.

Основные качества, которые необходимо развивать на первых порах – это свобода (мышечная, психологическая, интеллектуальная), внимание и воображение. Дети не могут долго концентрировать внимание, на каком либо объекте, легко отвлекаются. Поэтому важно научить их быть предельно внимательными, удерживать внимание как можно дольше, воспроизводить увиденное или услышанное. Для этого существует серия упражнений, которые входят в актерский тренинг. Важно, чтобы упражнения на освобождение мышц, внимание, воображение и другие элементы актерского мастерства выполнялись с целью определенного направленного действия: на предмет, на партнера, на слушателя. Все элементы актерского мастерства имеют действенную природу.

Тренировочные упражнения по технике речи и актерскому мастерству выполняются на материале фольклорных малых форм (потешки, пословицы, поговорки, скороговорки), что помогает ребенку, не нагружаясь обилием текста, находить действенную основу небольшого по объёму текста, выполнять этюды с выполнением определенных действенных задач, тренировать артикуляцию и дикцию.

При разборе и анализе литературного произведения или отрывка из него, очень важно не загружать ребенка собственными видениями и соображениями, а дать возможность высказываться самому или ставить вопросы, на которые он сам должен найти собственные ответы.

Иногда при долговременной работе над произведением, можно заметить ослабление интереса исполнителя к произведению. В таком случае, лучше сделать передышку и дать возможность этой работе «дозреть» и через некоторое время к ней вернуться, чтобы завершить ее на более качественном уровне. Большое значение для результативности работы имеет «попадание» материала в индивидуальность исполнителя. Но, иногда с целью максимального раскрытия творческого потенциала ребенка, педагог может предложить исполнителю литературный материал «на преодоление» личностных качеств и свойств характера.

 

При реализации программы используются различные методы:

 

- объяснительно-иллюстративный (при прохождении новой темы);

- практико-ориентированный (задание выполняется ребенком на сценической площадке одним или с группой ребят);

- проблемный (при выполнении этюдов на решение определенной задачи);

- рефлексивный (любое задание на занятиях подлежит обсуждению и анализу);

-групповой (задания даются или всей группе или группа делится на минигруппы);

- деятельностный (результат обучения зависит от того, насколько активно ребенок включается в творческую деятельность, выполняя самостоятельно этюды, обсуждая работу других членов группы и т.д.

Для повышения мотивации, раскрепощения, развития внимания и воображения в учебном процессе используются различные приемы:

- привлекательная цель: ребенку ставится ближайшая, иногда простейшая, задача, которую очень легко решить, и он уверен, что это решение ему по плечу, охотно идет на ее выполнение. Далее задача постепенно усложняется, а у ребенка уже возникло желание решить и эту более сложную задачу. Так педагог ведет ребенка к преодолению себя, своей неуверенности, умению находить решения все более сложных задач.

- уметь удивлять, открывать новое в знакомом.

Работая с текстом литературного материала, очень часто обучающиеся равнодушно произносят якобы понятные им слова, не вдумываясь в их смысл, не видя за словом образа. Задача педагога – открыть перед ребенком неожиданный взгляд на якобы понятное слово, раскрыть суть, заставить увидеть что-то новое и неожиданное. Для этого используется следующий прием:

- вопросы к тексту. Педагог ставит вопросы ребенку с целью активизации его мыслительной способности, поиска самостоятельных ответов, наиболее оптимальных вариантов решений поставленных задач.

 

 

Способы проверки результативности.

 

Проверка результативности образовательного процесса осуществляется в таких формах как:

- самостоятельное проведение упражнений по технике речи с группой;

- самостоятельный логический разбор определенного текста;

- внутренний конкурс за полугодие;

- участие в городских конкурсах;

- участие в концертной и культурно-досуговой деятельности;

- творческий отчет в конце года с наработанным репертуаром.

Итоговое занятие проходит в форме творческого отчетного концерта с наработанным репертуаром (2-4 произведения различного жанра), исполняемым каждым участником объединения по интересам.

Техническую оснащённость программы обеспечивают компьютер, видеозаписи и аудиозаписи выступлений в жанре художественного чтения.

Литература

Для учащихся:

 1. Пословицы, поговорки, потешки, загадки.
 2. Русские народные сказки.
 3. Сказки народов мира.
 4. Крылов И.А. Басни. Кривин Ф. Басни.
 5. Лермонтов М. Стихи.
 6. Заходер Б. Стихи и сказки.
 7. Заболоцкий Н. Стихи.
 8. Черный С. Детский остров.
 9. Чарская Л. Рассказы для детей.
 10.  Теффи Н.. Юмористические рассказы.
 11.  Аверченко А. Юмористические рассказы.

12. Поэзия С. Маршака, Д. Хармса, В. Берестова, П. Барто, А. Барто,

Ю. Мориц, К. Чуковского, Г. Сапгира, Г. Остера.

 1.  Драгунский В. Денискины рассказы.
 2.  Пивоварова И. Рассказы.
 3.  Пушкин. Сказки. Стихи.
 4.  Романовская З.И. Живое слово.
 5.  Сент-Экзюпери А. Маленький принц
 6.  Толстой Л.Н. Война и мир
 7.  Тютчев Ф.И. Стихи
 8.  Чехов А.П. Рассказы.
 9.  Антология русской поэзии «Золотой век».

 

Литература, для педагога:

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. - М., 1972.

2. Алянский Ю. Азбука театра. - Л., 1998.

3. Артоболевский. Художественное чтение. - М. 1975.

4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М., 1979.

5. Барро Ж.Л. Размышления о театре. - М., 1963.

6.Берхин Н.Б. Особенности детского литературного творчества младших школьников и подростков. - М., 1974.

7. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. - М.,1981.

8. Вербовая Н.П., Головина О.М., Урнова В.В. Искусство речи. - М., 1977.

9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1999.

10. Выготский Л.С. Театральное творчество в школьном возрасте. - М., 1988.

11. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. - М., 1961.

12. Головин Б.Н. Основы культуры речи. - М.,1980.

13. Гончаров И.Ф. Эстетическое воспитание школьников средствами искусства. - М.,1986.

14. Дружинина М.В. Поиграем в слова! Головоломки, шарады, загадки.- М., 1997.

15. Егоров А.М. Гигиена голоса и его физиологические основы. - М., 1962.

16. Ершов П.М. Технология актерского искусства. - М.,1992.

17. Ершова А.П. Театральные уроки в школе. - М., 1998.

18. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. - М., 1970.

19. Колчеев, Колчеева Н. Театрализованные игры в школе. - М., 2000.

20. Синицын В.А. Путь к слову. - М., 1996.

21.Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения. - М., 2001.

 

Интернет-ресурсы:

http://www.staroeradio.ru/collection

http://www.artzentr.ru

http://yandex.ru

http://youtube.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

Образовательная программа объединения по интересам «Играем в театр»

Пояснительная записка

Театр - это та сфера искусства, которая требует максимальной творческой отдачи человека, знакомство с ним формирует гармоничную творческую личность. Так как театр-искусство синтетическое (литература, музыка, пластика и танец, изобразительное искусство, актерское мастерство), то, познавая его, ребёнок открывает в себе самые разные  ресурсы и возможности: развитие творческих способностей эмоциональной сферы (ассоциативного и образного мышления, наблюдательности, фантазии, эмоциональной отзывчивости), пластической (умение слушать, воспринимать музыку во время движения) и речевой(дыхание, дикция, орфоэпия) культуры; формирование и воспитание личности, обладающей навыками коллективного творчества, и партнёрских отношений в группе; формирование художественного вкуса, образованного зрителя, понимающего, ценящего и любящего театр.

В последнее время наблюдается большой интерес к занятиям театральным искусством не только у молодёжи, но и у детей младшего школьного возраста. Их природные, возрастные и физиологические особенности требуют самовыражения, познавательности и двигательной активности, чему, несомненно, могут способствовать занятия театральным искусством. Появляется необходимость создания образовательных программ для объединений по интересам театральной направленности для младшего школьного возраста.

Программа «Играем в театр» подготовлена для обучения учащихся младшего школьного возраста в учреждении дополнительного образования детей и молодёжи.

Программа предполагает, что основной формой овладения материалом является игровая. Освоение нового материала должно быть не столько трудным, сколько интересным. Стремление к равноправию - партнёрству между ребёнком и педагогом, без которого игровой интерес невозможен. Очень важно дать учащимся возможность «разыграться», самим разобраться (педагог только направляет процесс) и получить удовольствие от самостоятельных открытий и озарений. Внимание педагога должно быть всегда направленно на воспитание абсолютной ценности самобытности ребёнка, своеобразия его личного подхода к решению творческих задач.

В овладении основами театрального искусства особое внимание следует уделять комплексному подходу: такой подход к обучению позволяет вести работу над разными умениями и навыками одновременно и обеспечивать её последовательное усложнение. Педагог при этом освобождается от порочной практики тренировки каждого навыка изолированно от других, самого по себе, что противоречит синтетической природе, как искусства актёра, так и театрального искусства в целом.

Театральные занятия с детьми - это творческий процесс взаимодействия педагога и ребёнка. Необходимо обязательно учитывать, что открытая эмоциональность, психофизическая предрасположенность к игре, другие особенности детей младшего школьного возраста предопределяют обязательное наличие соответствующих возрасту форм и методов обучения и воспитания по принципу   « от простого к сложному»

Теоретической основой для построения этой программы является учение К.С.Станиславского и интерпритация его идей в работах П.М.Ершова «Технология актёрского мастерства» и «Режиссура, как практическая психология»,  и изложенные в них типология действий и параметры общения, а также образовательные программы театрального направления (Сборник образовательных программ театральных объединений учреждений внешкольного воспитания и обучения г. Минска. Минск МГДДиМ 2011).

Содержание программы базируется на следующих принципах:

-комплексности, системности и последовательности;

-доступности;

-наглядности;

-дифференции;

-гуманности;

-культуросообразности.

 

Цель - выявление и развитие творческих способностей и возможностей ребёнка, раскрытия его потенциала средствами театрального искусства, приобретение необходимых для этого знаний, навыков и умений.

Достижению поставленной цели будет способствовать решение в течение всего срока реализации программы образовательных, воспитательных и развивающих задач.

Образовательные :

-обучить основам технологии мастерства актёра;

-обучить выполнять простейшие актерские задания;

-научить правильному звукоизвлечению при голосовых нагрузках;

-научить органично (естественно)вести себя на сценической площадке в различных ситуациях при создании сценического образа;

-научить свободно использовать различные пластические элементы в работе над ролью;

- обучить основам ораторского искусства, искусства художественного слова.

Воспитательные:

- воспитывать общечеловеческие нравственные качества личности;

- формировать эстетический, художественный вкус;

- воспитывать  ответственное отношение к делу, ко всем аспектам своей жизни;

-воспитывать уважение к собственной работе и творчеству, к работе и творчеству товарищей;

- воспитывать чувство взаимопомощи, коммуникабельности, коллективизма.

Развивающие:

- развивать образное и ассоциативное мышление, воображение;

- развивать умение активизировать свою фантазию, внимание, наблюдательность;

- развивать мобилизованность всего психофизического аппарата для творческой работы;

- развивать умение строить доброжелательные партнёрские отношения;

- развивать пластическую выразительность, освобождение от мышечных зажимов;

-развивать координацию движения;

-развивать общую музыкальность ребёнка.

 

Организационные условия реализации программы.

Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения. В объединении по интересам занимаются учащиеся от 1 до 11 лет.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу для младшей группы учащихся. Общее количество часов в год – 72. Наполняемость группы -12 человек.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа для младей группы учащихся. Общее количество часов в год – 144. Наполняемость группы -12 человек.

И также 2 раза в неделю по 3 часа для старшей группы учащихся. Общее количество часов в год- 216. Наполняемость группы-12 человек.

Формы организации образовательного процесса: групповая, мелкогрупповая.

Материально-техническое обеспечение:

-просторное, хорошо освещенное помещение с хорошей звукоизоляцией и вентиляцией;

- наличие звуковой аппаратуры (ноутбук, колонки);

- наличие гримерного столика с зеркалом;

- наличие наглядных пособий по обучаемым предметам, реквизит, костюмы, декорации;

- наличие необходимого бытового помещения для хранения реквизита и декораций.

 

 

Санитарно - гигиенические нормы

      Обязательным является соблюдение санитарно-гигиенических норм: влажная уборка помещения, проветривание на перерывах. Один раз в месяц проводится беседа по технике безопасности, в том числе и пожарной.

 

Учебно-тематический план

 

п\п

Наиме-нование темы

 

 

Количество часов в год

Теория

Практика

Всего

Млад-шая группа

Сред-няя группа

Стар-шая группа

Млад-шая группа

Сред-няя группа

Стар-шая группа

Млад-шая группа

Сред-няя группа

Стар-шая группа

Вводное занятие

 

0,5

 

1

1

 

0,5

 

1

2

 

1

 

    2

3

 Основы техноло-гии мастер-ства актёра

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

4

    6

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

  32

48

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

36

54

Основы сцениче-ской речи

 

 

 

2

 

 

 

2

3

 

 

 

8

 

 

 

  16

24

 

 

 

10

 

 

 

18

27

Основы сцениче-ского движе-ния и  пластики

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

16

24

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

18

27

Выбор реперту-ара

 

 

2

 

 

6

9

 

 

   -

   

   

    -

    - 

 

 

   2

   

  

 6

    9

Прос-мотр спектак-лей, видеома-териалов

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

20

20

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

20

20

Учебные экскур-сии

 

 

-

 

 

-

-

 

 

2

 

 

6

9

 

 

2

 

 

6

9

Работа над этюдами, стихами-диалога-ми, концерт-ными номера-ми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

61

Итоговая програм-ма-концерт

 

 

 

-

 

 

 

-

-

 

 

 

1

 

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

 

2

3

Итоговое занятие

 

    1

 

2

3

 

-

 

-

-

 

1

 

2

3

Итого

 

9,5

 

17

25

 

62,5

 

127

191

 

  72

 

  144

216

 

Содержание программы

 Вводное занятие.

Теория. План работы объединения по интересам. Цели и задачи. Беседа по технике безопасности. Роль творчества в жизни человека. Творческие планы.

Практика. Игры на знакомство и сближение учащихся в группе.

Тема 1. Основы технологии мастерства актёра.

Теория. Работа над развитием актерской природы. Знакомство с основными элементами сценического действия,

Практика. Актерские тренинги (работа с вниманием,  развитие фантазии, эмоциональная отзывчивость ит.д.), различные театральные игры-упражнения («Найди партнёра », «Превращения», «Пишущая машинка» и др.).

Тема 2. Основы сценической речи.

Теория.Фонационное дыхание, вибрационный массаж, артикуляционная гимнастика,работа над чистоговорками, верное звукоизвлечение.Логическое ударение.

Практика. Тренинги и речевые  упражнения в игровой форме. Работа с короткими текстами, стихами - диалогами. ( «Пресс-папье», «Горячая картошка», «Зоопарк» и др.).

Тема 3. Основы сценического движения и пластики.

Теория. Развитие мышечного чувства, сознательного отношения к своим движениям. Гармоничное единство внутренней и внешней техники человека.Работа над воплощениемэмоций и переживаний языком движения тела. Основы музыкального движения.

Практика. Тренинги по пластике актёра. Снятие мышечных зажимов. Упражнения на развитие координации движений. Темп и ритм, их взаимосвязь («Пластилин», «Метаморфозы» и др.).

Тема 4. Выбор репертуара.

Теория. Правильно отобранный репертуар должен быть доступным, соответствовать актёрским способностям учащихся. При подборе репертуара должны учитываться психофизические возможности ребёнка, актуальность выбранного материала.

Тема 5. Просмотр спектаклей, видеоматериалов.

Практика. Наглядный и яркий пример спектаклей знаменитых режиссеров, мультипликационных и художественных фильмов, и др. постановок. Их обсуждение в группе. 

Тема 6.Учебные экскурсии.

Практика. В течение учебного года для учащихся организуются экскурсии в театры с посещением цехов, встречи с актерами, просмотры и обсуждения спектаклей. Во время таких экскурсий и встреч  ребёнок может подробнее увидеть и  понять весь мир театра. Это пробудит в нём ешё больший интерес к театральному искусству. 

Тема 7. Работа над этюдами, стихами - диалогами, концертными номерами.

Практика.  Практическая часть. Репетиционный процесс.Это основной, самый важный и самый интересный этап работы.На этом этапе ребёнок закрепляет все полученные знания, навыки и умения. Именно здесь проявлаются все сильные и слабые моменты в постижении основ театрального дела.

Тема 8. Итоговая программа-концерт.

Практика. Первый большой концерт-выступление. Результат годовой работы. Это открытый показ на зрителя. Новая ступень в постижении театрального процесса.

Итоговое занятие.

Теория. Подведение итогов работы за год, анализ выступлений.

 

Прогноз результативности

 

По окончанию обучения учащиеся должны:

знать:

-правила техники безопасности при работе на сценической площадке;

-основные правила театральной этики.

уметь:

- вырабатывать чувство ансамбля при выполнении творческих заданий;

- управлять своим вниманием;

- фиксировать и осмыслять особенности поведения в наблюдениях, собственных работах, произведениях искусства;

- видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах, фиксировать и осмыслять особенности поведения в наблюдениях, собственных работах, произведениях искусства;

- сочинять простейшие этюды, соблюдая основную схему построения драматической ситуации (завязка-кульминация-развязка);

- действовать по принципу «я в предлагаемых обстоятельствах».

- самостоятельно выполнять тренинг дыхательной и артикуляционной гимнастик;

- логически выстроить текст;

- двигаться в заданном музыкальном темпе и менять действия и образы при смене музыки.

Методические условия реализации программы.

Образовательная программа рассчитана на теоретические и практические занятия, которые тесно взаимосвязаны.

Занятия строятся на основе психофизиологической техники творчества – тренингов по актёрскому мастерству. Стремясь к наиболее полному охвату всех сторон психотехники, педагог и учащиеся будут использовать упражнения в зависимости от различных задач, возникающих именно в данной группе или у данного учащегося. Главное – понять, усвоить цели актёрского воспитания, помочь осуществлению сверхзадачи самовоспитания актёра: раскрыть и как можно более полно развить свои творческие возможности.

Также важна практическая реализация полученных навыков и знаний для учащихся – это концертные номера, этюды - зарисовки, стихи-диалоги, публичное выступление на итоговом концерте и т.д.

 

 

Активные формы познавательной деятельности, используемые на занятиях.

- литературные чтения;

- обсуждение просмотренного спектакля;

- театральная гостиная;

- встречи с актёрами театра.

Методы обучения.

          Учебно-художественный метод, объяснительно – иллюстративный метод; художественно-исследовательский метод, метод художественно- творческой реконструкции спектакля, художественно- исследовательский метод.

Учебно-художественный метод: актёрский тренинг внутренней и внешней техники, в том числе приём спонтанного, неожиданного даже для самого себя действия.

Объяснительно – иллюстративный метод: объяснение педагогом материала, обсуждение учащимися, показ отрывка из пьесы, видеоматериалы, литература.

Метод художественно - творческой реконструкции спектакля: анализ драматического произведения и разбор, построение мизансцен этюдным методом.

          Художественно-исследовательский метод: частично – поисковый метод, метод наблюдения, индивидуальный подход к каждому учащемуся.

          При реализации программы используется аудио-, видео - материалы (спектакли зарубежного и русского театра), мультипликационные и художественные фильмы, наглядный и дидактический материал (художественная литература, сценарии; эскизы костюмов). Текущий контроль осуществляется в форме наблюдения, опроса, практических тренингов. Итоговое занятие проходит в форме концертной программы на зрителя/

 

Литература

Литература для учащихся.

 1. Родари Дж. Грамматика фантазии (любое издание).
 2. Синицина Е. Умные сказки. М.,1997.
 3. Синицина Е. Умные стихи. М., 1997.
 4. Энциклопкдический словарь юного зрителя. М., 1989.
 5. Авдеёв А.Д. Происхождение театра. М.:Искусство, 1959.
 6. Беланская Л.Б.  Хочу на сцену.ИКФ «Сталкер», 1997.
 7. Коляда А. Выразительное чтение.Мн.,1995.
 8. Калмыкова И. Таинственный мир звуков.Фонетика и культура речи в играх и упражнениях. Ярославль, 1998.

Литература для педагога.

1. А.П.Еhшова, В.М.Букатов «Актёрская грамота-подросткам» Ивантеевка-1994г

 1. Н.В.Джамилашвили «Основы актёрского мастерства» Минск, 2008г
 2. С.В.Гиппиус «Актёрский тренинг. Гимнастика чувств»;
 3. В.В.Емельянов «Развитие голоса. Координация и тренинг». Лань, 1997г
 4. А.Б.Никитина «Театр, где играют дети». М., 2001.
 5. З.В.Савкина «Техника звучания слова: методическое пособие». М., 1998.
 6. Т.Ю. Амасова Дыхательная гимнастика по Стрельниковой М., 2005
 7. Е.В.Рыбчинская «Ритмика.Танец.Основы сценического движения.Пластическое воспитание» Минск,2009г.
 8. М.И.Чистякова - Психогимнастика. М., 1995.
 9. К.С.Станиславский Собрание сочинений (любое издание).
 10. Петрова А. Сценическая речь. М. 1981.
 11. Артоболевский Г. Художественное чтение. М,1978.

15. Захава Б.Е.Мастерство актёра и режиссёра. М,1978.

 1. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта. М, 1988.
 2. Немировский А. Пластическая выразительность актёра. М, 1976.
 3. Матюгин И.,Жемаева Е., Чакаберия Е., Рыбникова И. Магия памяти.ИКФ «Сталкер» 1998.

 

Интернет-ресурсы.

 1. Театр-детям. - URL:http://www.teatrbaby.ru
 2. Драматешка. - URL:http://www.dramateshka.ru
 3. Класс Театр. - URL:http://www.klass-teatr.ru
 4. Петербургский Театральный Журнал. - URL:http://www.ptj.spb.ru

Наука/Педагогика. - URL:http://www.nauka-pedagogika.com

свернуть